https://www.pexels.com/photo/white-concrete-light-house-on-green-grass-field-during-day-time-105820

Klachten en suggesties

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft, of ontevreden bent na contact met een medewerker van onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken.

Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren. Op die manier kunnen wij proberen te voorkomen dat dit nogmaals gebeurt.

Wij staan dan ook open voor alle welgemeende klachten over de gang van zaken in de praktijk. Uiteraard staan we ook open voor ideeën voor verbetering. Wij stellen het erg op prijs als u dit met de betrokkene(n) bespreekt. Indien u dit moeilijk vindt, dan kunt u ook schriftelijk reageren.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben een nieuw model Klachtenregeling opgesteld voor gebruik in onder andere huisartsenpraktijken. Dit volgens de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die per 1 januari 2017 is ingegaan. Patiëntenfederatie Nederland heeft het model onderschreven.

De Wkkgz gaat uit van een getrapte klachtbehandeling;

  1. huisarts en klager (patiënt) gaan samen in gesprek om de klacht op te lossen.
  2. een onafhankelijke en onpartijdig klachtenfunctionaris bemiddelt tussen patiënt en huisarts.
  3. de geschilleninstantie neemt de klacht in behandeling en doet uiteindelijk een bindende uitspraak.

Huisartsenpraktijk Baecke & Nobel is hiertoe aangesloten bij de landelijke geschilleninstantie Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE); zij worden bij stap 2 en 3 ingeschakeld.

Concreet kunt u uw klacht bij ons kenbaar maken door een klachtenformulier te vragen aan de praktijkassistente, of deze HIER te downloaden, deze vervolgens in te vullen en weer in te leveren. Eén van onze huisartsen neemt uw klacht dan in behandeling. Indien uw klacht nog niet helemaal duidelijk is, zullen we contact opnemen met u.

Op basis van ons klachtenprotocol leggen we de klachten schriftelijk vast, waarna we nagaan wat er misgegaan kan zijn. Vervolgens volgt hieruit eventueel een verbetertraject. De uitkomst zullen we terugkoppelen aan klager. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen 30 dagen in behandeling te nemen en af te ronden.

Indien dit niet bevredigend verloopt voor u, kunnen functionarissen zoals gemeld bij stap 2 en 3 ingeschakeld worden.

Indien u behoefte heeft aan onafhankelijke ondersteuning, kan u zich ook wenden tot www.zorgbelang-nederland.nl.